Hur är er arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är ett begrepp som innefattar mycket. I denna del av uppslagsverket behandlas i första hand den fysiska arbetsmiljön. Trivsel och arbetsklimat är också en viktig del av arbetsmiljön, men behandlas i andra delar.

Kartlägg riskerna i er arbetsmiljö och gör en handlingsplan

Det är viktigt att återkommande undersöka arbetsmiljön, för att upptäcka eventuella risker och brister innan någon hunnit skadas. Ni kan kartlägga er arbetsmiljö t ex med hjälp av en checklista eller enkät. Tips om sådana finns på länkarna nedan. Om ni svarar på frågorna i checklistorna och också fyller i vad ni ska göras, när det ska vara klart och vem som ansvarar för att det ska göras, så har ni samtidigt gjort en handlingsplan.

Om ni väljer att också arbeta med andra områden som behandlas i Arbetsplatsguiden, kan ni komplettera er handlingsplan med andra aktiviteter (t ex om organisation, rehabilitering, alkohol och droger eller kriser). Handlingsplanen behöver ni följa upp för att kontrollera att det ni planerat också blir gjort. Kanske behöver ni också lägga till nya saker som ska göras. Diskutera hur ni ska göra för att hålla handlingsplanen aktuell.


Skriv ut

Lagar och regler

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter  AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, finns krav på kartläggning av arbetsmiljön och att det ska finnas en skriftlig handlingsplan för de åtgärder som inte kan vidtas direkt.