Vad är arbetsolyckor, arbetssjukdomar, tillbud och arbetsskador?

Arbetsolyckor är alla olyckor som inträffar i samband med arbete, t ex halkolyckor, trafikolyckor, fall från stege etc, eller vid färd till eller från arbetet (s k färdolycksfall).

Arbetssjukdomar är sjukdomar som med stor sannolikhet beror på arbetet, t ex allergier mot något ämne man arbetar med eller förslitningsskador för att arbetet varit ensidigt eller tungt. Man kan också bli smittad av sjukdomar, t ex influensa, på arbetet. Smitta räknas normalt sett inte som arbetssjukdom.

Arbetsolyckor och arbetssjukdomar är arbetsskador.

Ett tillbud (nästan-olycka) är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Ett allvarligt tillbud är ett tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

 


Skriv ut

Lagar och regler

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, finns i §9 krav på arbetsgivaren att utreda arbetsskador och vidta åtgärder.

Regler om anmälan av arbetsskada finns i lagen om arbetsskadeförsäkring, SFS 1976:380, 8e kapitlet.