Underlag för handlingsplan
Arbetsplatsguidens interaktiva guide är utvecklad för att ni på er arbetsplats ska få råd och tips som passar just för er och er arbetsmiljö.

Svara på de 22 frågorna. Indikatorn visar löpande hur stor andel av frågorna ni svarat på. Svarsalternativet Hoppa över denna fråga, finns endast vid frågor som behandlar områden för vilka gällande lagar och regler inte är tvingande för alla företag. Ofta gäller lagar och regler endast de företag som har uttalade problem inom området.

När ni svarat på alla frågorna, klicka på ”Visa handlingsplan”, så får ni ett underlag för en handlingsplan med sådant som ni behöver och vill göra.

Underlaget för handlingsplanen visas bara om alla frågor besvarats. Är ni intresserade av en eller några få frågor? Då hittar ni råd och tips enklast genom att gå in i Uppslagsverket.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 
1. Har ni ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbetet hos er (kartläggs riskerna i arbetsmiljön, finns handlingsplaner, följs ev arbetsskador upp mm)?
2. Om ni har tio anställda eller fler, klarar ni kraven på dokumentation av er SAM?
Organisation, trivsel, arbetsklimat och konflikter  
3. Behöver ni utveckla ert arbete med att förbättra trivseln och arbetsklimatet?
4. Finns en tillräckligt tydlig arbets- och ansvarsfördelning inom organisationen?
5. Behöver ni förbättra samarbetet mellan styrelse, verksamhetsledning och anställda?
6. Vill ni utveckla ert arbete med att förebygga konflikter på arbetsplatsen och bli bättre på att upptäcka dem?
7. Finns det någon anställd som inte mår bra på jobbet, där ni behöver undersöka vad ni kan gör för att förbättra situationen?
8. Finns det tecken på att det förekommer mobbning på er arbetsplats?
Er arbetsmiljö 
9. Vet ni vilka risker som finns i er arbetsmiljö och har ni en bra handlingsplan för att minska riskerna?
10. Vill ni ha tips om arbetsmiljön inom den typ av verksamhet som ni har?
11. Tycker ni att ventilation och luftkvalitet behöver förbättras?
12. Använder ni några kemiska produkter som är märkta med orange farosymbol hos er, t ex rengöringsmedel eller färg?
Arbetsolyckor, arbetssjukdomar och tillbud 
13. Behöver ni förbättra er beredskap för om någon blir akut sjuk eller om det händer en olycka?
14. Har ni haft någon arbetsolycka, allvarligt tillbud eller annan arbetsskada?
15. Vill ni minska risken för olyckor genom att följa upp och lära av de tillbud (olyckor utan personskador) som inträffar?
Rehabilitering, sjukfrånvaro och arbetsanpassning 
16. Behöver ni utveckla ert arbete med rehabilitering, t.ex. för någon av era medarbetare?
17. Behöver ni utveckla ert arbete för att minska sjukfrånvaron hos er?
18. Behöver ni utveckla ert arbete med arbetsanpassning för någon anställd?
Alkohol och droger 
19. Vill ni utveckla ert förebyggande arbete för att minska risken att någon anställd ska få missbruksproblem?
20. Misstänker eller vet ni att någon anställd missbrukar alkohol eller droger?
Kris och krishantering 
21. Vill ni utveckla ert arbete med att skapa en beredskap för att kunna hantera eventuella framtida kriser?
22. Har ni en akut kris och vill ni ha råd om vad ni kan göra åt den?